மீண்டும்

கலைச்செல்வி காலத்தை நோக்கி

Name of Magazine : சிவசரவணபவம்
Name of Article or Issue : சிவசரவணபவ காதை
Editor : குடும்பத்தினர்
Introduction (சிறுவிபரம்):

வாழ்க்கை வரலாற்றுச் சுருக்கம்.