மீண்டும்

கலைச்செல்வி காலத்தை நோக்கி

Name of Magazine : ஈழகேசரி
Name of Article or Issue : இந்தியப் பத்திரிகைகளும் ஈழத்து எழுத்தாளர்களும்
Editor : சி. சரவணபவன் பி.ஏ
Month of Publish : 01-06-1958