மீண்டும்

கலைச்செல்வி காலத்தை நோக்கி

Name of Magazine : மல்லிகை
Name of Article or Issue : ஓய்வெடுக்கிற உளி ஒன்று
Editor : தங்கதேவன்
Month of Publish : மே-ஜுன்