மீண்டும்

கலைச்செல்வி காலத்தை நோக்கி

Name of Magazine : கலைமுகம்
Name of Article or Issue : இதழ் 47
Editor : கி. செல்மர் எமில்
Month of Publish : ஜனவரி-ஜீன் 2008
ISSN : 1391-0191
No of Pages: 76