மீண்டும்

கலைச்செல்வி காலத்தை நோக்கி

Book Type (புத்தக வகை) : Books
Title (தலைப்பு) : ஞானம் - சிற்பி சிவசரவணபவன் பவழவிழாச் சிறப்பிதழ்
Author Name (எழுதியவர் பெயர்) : தி.ஞானசேகரன்
Publication (பதிப்பகம்): ஞானம்
Release Date (பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு): ஜீன் 2008
Price (LKR) (விலை (இலங்கை ரூபாய்)): 50/=
Language (மொழி): தமிழ்